Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, którym trudno jest osiągać sukcesy w szkole.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju, korygowanie obniżonych funkcji percepcyjno – motorycznych, wzmacnianie poczucia pewności siebie, łagodzenie zaburzeń emocjonalnych będących skutkiem niepowodzeń szkolnych.

Wsparciem pedagogicznym obejmujemy przede wszystkim:
- dzieci i młodzież z dysleksją, dysortografią i dysgrafią
- dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i liczeniu
- dzieci, które „brzydko piszą”
- dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce
- dzieci, które mają problemy z koncentracją uwagi
- dzieci, które wolniej się uczą
- dzieci uczące się i powracające z zagranicy


Zakres oferowanej pomocy pedagogicznej w naszej poradni:

* zajęcia Integracji Sensorycznej - Terapia SI
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – z dysleksją, dysortografia, dysgrafią
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową
* zajęcia przygotowujące do nauki pisania (usprawniające motorykę ręki oraz profilaktyka dysgrafii)
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
* zajęcia dla dzieci  6 letnich przygotowujące do podjęcia nauki w klasie pierwszej
* zajęcia stymulujące ogólny rozwój dla dzieci o zaburzonym lub opóźnionym rozwoju
* zajęcia wyrównawcze (korepetycje) z j. polskiego z elementami terapii pedagogicznej  - indywidualne  i grupowe (4 – 5 osób)
* terapia dzieci słabo widzących i niewidomych
* zajęcia dla osób niewidomych – nauka pisma punktowego systemem Braille'a


Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności do jego problemów, uwzględniając wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności.