Podstawa prawna

1. Poradnia prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na zasadach wyrażonych w niniejszym statucie.

2. Niniejszy statut, regulujący funkcjonowanie Poradni, sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 r.);


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r.);


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dnia 29 października 2013 r.);


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 r.) – stosowane odpowiednio do niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;


- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z dnia 30 września 2008 r.) – stosowane odpowiednio w zakresie w jakim reguluje wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.