Wydajemy opinie

- Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

- Przyśpieszenia obowiązku szkolnego

- Odroczenia obowiązku szkolnego

- Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat

- Spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą

- Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego

- Dostosowania warunków sprawdziany kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)

- Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- Dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- Opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce


- EEG BIOFEEDBACK