Diagnoza logopedyczna

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą logopedyczną. Są to specjalistyczne działania (badania) mające na celu rozpoznanie indywidualnego potencjału i możliwości dziecka lub przyczyn pojawiających się trudności i niepowodzeń.
 W zależności od rodzaju diagnozy badamy: poziom rozwoju intelektualnego, stopień opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, rozwój mowy oraz  inne obszary funkcjonowania dziecka i jego rodziny.

Wskazujemy mocne strony dziecka i jego szczególne uzdolnienia lub przyczyny zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych oraz zalecamy różnorodne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej.

Oferujemy:

- diagnozę inteligencji – IQ dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
- diagnozę specyficznych trudności w nauce – dysleksji, dysgrafii, dysortografii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
- diagnozę gotowości szkolnej  (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
- diagnozę przyczyn ogólnych trudności w nauce
- diagnozę przyczyn problemów wychowawczych dzieci i młodzieży
- diagnozę zaburzeń zachowania
- diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej
- diagnozę w kierunku uzdolnień
- diagnozę logopedyczną
- diagnozę przyczyn innych niepowodzeń szkolnych

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez szkoły i inne placówki oświatowe

Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.